Επωνυμία Επιχείρησης

Διακριτικός τίτλος: VTOOL GREECE

Επωνυμία: VTOOL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΦΜ: 801594670

Αρ. ΓεΜΗ: 159780104000

Διεύθυνση: ΑΙΓΑΙΟΥ 36, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 55133

Τηλέφωνο: 2310 410257

Διαχείριση

Για αόριστη διάρκεια, ο HAGAI ARBEL του MENASHE και της RUTH, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επί της οδού ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, αρ. 18.

Εταίροι

 Η εταιρεία με την επωνυμία VTOOL LTD με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@thevtool.com κατέβαλε
(ΑΡΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20.000,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 20.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Κεφάλαιο

20000€, κεφαλαιουχική εισφορά

Contact Us

Please, enter your details below. We will get back to you as fast as we can.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Get Cogita

Please, enter your details below. We will get back to you as fast as we can.

Thank you!

We will get in touch soon.

Get a Quote

Please, enter your details below. We will get back to you as fast as we can.